Jump to the main content block

Contact Us

  Research Services Center For Health Information HWDC, MOHW at CGU
Members Wang, Yi-Chun
Lee, Shu-Ru
Lee, Chuan-Yi
Fang, Chiung-Hui
Yang, Pei-Shan
Tel. +886-3-2118800 ext.3840 +886-3-2118800 ext.3841
Fax. +886-3-2118626
Email cgu_rschi@mail.cgu.edu.tw cgu_cchia@mail.cgu.edu.tw
Address 1st Floor, the Second Medical Building Chang Gung University 259 Wen-Hua 1st Road, Kwei-Shan, Tao-Yuan, Taiwan, R.O.C.

Map